? ELMAR
hr

ELMAR-in?enjering je 2006. godine pro?irio svoju djelatnost na informati?ke usluge, prije svega na izradu dinami?kih web stranica, te poslovnog software-a. Naglasak je na razvoju web aplikacija posebno oblikovanih prema zahtjevima kupca. Rezultat je proizvod jednostavan za kori?tenje, u potpunosti prilago?en poslovanju doti?ne tvrtke, bez nepotrebnih funkcionalnosti koje utje?u na cijenu, a kompliciraju kori?tenje.
Cilj je savjetovanjem klijenata senzibilizirati hrvatske poslovne krugove o mogu?nostima unapre?enja poslovanja kori?tenjem web tehnologija, kako bi se web po?eo koristiti, ne samo kao oglasna plo?a, ve? i kao nezamjenjivo sredstvo poslovanja.